CELE DZIAŁALNOŚCI I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Utrzymanie, rozwijanie i doskonalenie działalności Tarnowskiego Chóru Gos.pl.
 2. Popularyzacja muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki gospel.
 3. Propagowanie kultu religijnego i kształtowanie wartości chrześcijańskich.
 4. Motywowanie i uaktywnianie ludzi do rozwoju artystycznego i pogłębiania wrażliwości na sztukę.
 5. Zrzeszanie osób interesujących się kulturą muzyczną.
 6. Pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego.
 7. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami chóralnymi i muzycznymi w kraju i za granicą.
 8. Integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi różnych kultur, w różnym wieku, z różnych środowisk do rozwoju artystycznego i osobistego.
 9. Promowanie miasta Tarnowa i województwa małopolskiego na terenie całej Polski i za granicą.
 10. Tworzenie możliwości integracji i współpracy między grupami muzycznymi oraz muzykami w kraju
  i za granicą.
 11. Współpraca z osobami i instytucjami w zakresie realizacji zadań publicznych.
 12. Prowadzenie działalności integrującej członków społeczności, członków chóru, członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, gospodarczą, rekreacyjną, edukacyjną i towarzyską.
 13. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 14. Działalność charytatywna.
 15. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 17. Działalność wspomagająca naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność Tarnowskiego Chóru Gos.pl.
 2. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz z instytucjami
  i organizacjami społecznymi, kościelnymi a także innymi stowarzyszeniami w celu zapewnienia Chórowi Gos.pl możliwie najlepszych warunków rozwoju i doskonalenia jego działalności.
 3. Współdziałanie z władzami, instytucjami, organizacjami, osobami prawnymi, osobami fizycznymi oraz prowadzącymi działalność gospodarczą zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 4. Nawiązywanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 5. Inicjowanie i organizowanie warsztatów gospel, imprez charytatywnych, kulturalnych, rekreacyjnych na rzecz wspierania i rozwoju instytucji, grup i mieszkańców regionu Małopolski oraz terenu całej Polski.
 6. Przygotowanie, organizowanie imprez muzycznych, koncertów, festiwali z udziałem chórów, zespołów muzycznych z kraju i ze świata.
 7. Udział w koncertach, przeglądach, festiwalach, warsztatach w Polsce i za granicą.
 8. Udział i oprawa muzyczna nabożeństw i obrzędów kościelnych.
 9. Organizowanie zbiórek publicznych na rzecz celów statutowych.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych na realizowanie celów statutowych poprzez przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów.
 11. Współpracę z prasą, radiem, telewizją i innymi mediami.
 12. Pozyskiwanie i szkolenie wolontariuszy.
 13. Prowadzenie dla członków Stowarzyszenia cyklicznych zajęć szkoleniowych o różnej tematyce.
 14. Organizowanie spotkań z kompozytorami, muzykami i wokalistami.
 15. Wydawanie i rozpowszechnianie książek, biuletynów, czasopism, nagrań oraz innych form przekazu.
 16. Organizacja wypoczynku dla członków stowarzyszenia, chórzystów, ich rodzin i zaproszonych gości.
24 marca 2017